Contact us

International Office (IO) of  Wuhan Textile University (WTU)

No.1 Sunshine Avenue, Jiang Xia District, Wuhan, Hubei, China

E-mail:wb@wtu.edu.cn

Zip code: 430200


Director, Prof. Lin Li

Tel: (86)-27-59367538

E-mail: linli@wtu.edu.cn


Deputy  Director, Mr. Ji Chen

Tel: (86)-27-59367512

E-mail: 38614985@qq.com


Project Manager, Mr. Liu Yi

Tel: (86)-27-59367542

Fax: (86)-27-59367541

E-mail: oia-wtu@foxmail.com


Project Manager, Mr. Xin Zhe

Tel: (86)-27-59367541

Fax: (86)-27-59367541

E-mail: zxin@wtu.edu.cn


Project Manager, Mrs. Li Yijing

Tel: (86)-27-59367541

Fax: (86)-27-59367541

E-mail: 787886405@qq.com


Project Manager, Mr. Li Nan

Tel: (86)-27-59367541

Fax: (86)-27-59367541

E-mail: 397009507@qq.com