Leadership

 • Wei Yi-liang

  Secretary of Party Committee, WTU

 • Liu Zai-zhou

  Deputy Secretary of Party Committee, WTU

 • Liu Gong-cheng

  Deputy Secretary of Party Committee, WTU

 • Peng Yu-yuan

  President of WTU
  Deputy Secretary of Party Committee, WTU

 • Huang Yun-ping

  Vice-President of WTU

 • Luo Jin-yin

  Vice-President of WTU

 • Jiang Ming-hua

  Vice-President of WTU

 • Tang Min

  Vice-President of WTU